બજાર જેવી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ બનાવવા માટે બટેટા ની સ્લાઈસને તળતા પહેલા રાખો ફ્રીઝરમાં, ઘરમાં ચિપ્સ બનાવવા ની જાણો અન્ય રીતો

બજારના ચટપટા ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ એકદમ સોફ્ટ અને કરકરા હોય છે. ખાસ કરીને નાના બાળકોને આ ખૂબ જ પસંદ આવે છે.

Continue reading